خدمات ما

صادرات سیمان وکلینکر

صادرات سیمان وکلینکر

رشد صادرات کشورها حداقل از دو طریق مى‌تواند به توسعه و رشد اقتصادى آنها مدد برساند، افزایش صادرات اثر مستقیم بر درآمدهاى ارزى کشورها داشته و از این طریق با تأمین منابع ارزى کشورها امکان سرمایه‌ گذارى‌هاى لازم جهت قرار گرفتن اقتصاد در مسیر رشد و توسعه را فراهم مى‌سازد، از طرف دیگر توسعهٔ صادرات امکان استفاده از امکانات بازارهاى جهانى براى رشد تولیدات داخلى را مهیا نموده و از طریق واحدها و بنگاه‌هاى تولیدى را قادر مى‌سازد تا از محدودیت‌هاى بازار داخلى رهائى یافته با توسعه مقیاس تولید به منظور صادرات بیشتر به بازارهاى خارجى علاوه بر کسب درآمدهاى ارزى از صرفه‌هاى اقتصادى حاصل از مقیاس تولید نیز بهره کافى ببرند

 ظرفیت مازاد تولید سیمان در داخل کشور، کیفیت متمایز مواد اولیه ایران ، عدم وابستگی به مواد اولیه خارجی ، هزینه انرژی پایین ، نیاز شدید بازار ساخت و ساز در کشورهای پیرامونی از مزایای صادرات این محصول بحساب می‌آید