محصولات

خانه های گنبدی پارس

خانه های گنبدی پارس

معرفی محصول

استفاده ازسازه های گنبدی شکل در معماری سنتی ،مشابهتشیوه ساخت در مناطق مختلف که براساس شرایط اقلیمی و مصالح اولیه هر منطقه، بامزایایی منحصر بفرد همراه بوده است و آثار بجا مانده از بناهای قدیمی و مشاهدهسوابق و عکسهای موجود بیانگر قدمت و استواری این روش در دوره های مختلف بوده است

بطور کلی مزایای استفاده از اینشیوه ساخت را میتوان

·        انعطاف پذیری این سیستم در استفاده از تنوعمصالح در دسترس

·        مقاومت در برابرفرسایش و تخریب ناشی ازعوامل محیطی بدلیل شکل

·        مقاومت در مقابل آسیبهای ناشی از زلزله وبلاهایطبیعی با توجه به مرکز ثقل پایین

·     حجمکمتر در مقایسه با سطح مفید زیر بنا ناشی از شکل هندسی آن و در نتیجه ، نیاز بهانرژی کمتر جهت گرمایش یا سرمایش مطلوب در شرایط مختلف آب وهوائی

دانست که عملا فن آوریهای نوین ساختماننیز از آن در ارائه شیوه های ساخت بهره برده اند و با  ورود مصالح ساختمانی نوین ، سبکی و سرعت ساختنیز به مزیتهای آن افزوده شده است

جدیدترین محصولات